Udvalgt

Grundloven skal overholdes

Grundlovsforeningen Dansk Kultur har indgivet følgende klage

Til Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Klage over politidirektør på Fyn, Arne Gram, for overtrædelse af straffelovens § 150.

Jeg indgiver hermed klage over politidirektør på Fyn, Arne Gram, for overtrædelse af straffelovens § 150 – stillingsmisbrug – i forbindelse med forbuddet imod partiet Stram Kurs’ partikongres på Milling Hotel Park i Middelfart den 19. oktober 2019.

Straffelovens § 150 siger: “Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år”.

Grundloven § 79 giver eksplicit borgerne ret til at forsamle sig uden forudgående tilladelse. Samme bestemmelse giver politiet hjemmel til at forbyde forsamlinger under åben himmel, hvis forsamlingen udgør en fare for den offentlige fred. Grundloven hjemler derimod ikke ret til at forbyde forsamlinger på hoteller, i forsamlingshuse og andre steder, der ikke lever op til kravene om “åben himmel”, ligesom en ikke-offentlig forsamling heller ikke kan forbydes.

Heller ikke Politilovens bestemmelser hjemler forbud imod et lovligt partis partikongres på et hotel. Politilovens § 7 stk. 1 forpligter eksplicit politiet til at beskytte borgernes ret til at forsamle sig offentligt, og bestemmelsen vedrører kun offentlige forsamlinger, hvorfor forsamlinger som Stram Kurs’ partikongres på et hotel kun meget tvivlsomt kan henregnes under denne bestemmelse. Det er derfor meget vanskeligt at finde noget hjemmelsgrundlag for Fyns Politis forbud mod partikongressen – og det er et bærende princip i retsstaten, at alle myndighedsindgreb er hjemlet i lov. Det er endvidere en bærende søjle i et liberalt samfund, at borgerne kan forsamle sig og udøve lovlige politiske aktiviteter – også i de tilfælde, hvor de trues af kræfter, der ikke ønsker ytrings- og forsamlingsfrihed.

Politiets opgave er i de tilfælde at forsvare fredelige borgeres politiske aktiviteter – ikke at forbyde dem uden lovlig hjemmel. Hvis Fyns Politi får held med at gå voldsmændenes ærinde, overtræder de ikke bare loven, men de bryder med grundlæggende retsstatslige principper om forsvaret af borgernes grundlovssikrede frihedsrettigheder.

Med venlig hilsen
Axel Artke, formand for Grundlovsforeningen Dansk Kultur

Vi fik et afvisende svar fra Politiklagemyndigheden.

http://danskkultur.dk/txt/politiafgoerelse.html

Sig fra, når nogen vil dræbe dig.

Jeg går principielt ind for religionsfrihed, men ikke religionslighed. Vi bør heller ikke tillade alt, hvad der kalder sig religion. En verdensomspændende organisation med tilknyttet religion ønsker at omvende eller dræbe alle modstandere. Her må vi sige stop!
Vor grundlov siger i §67: »Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden«.
Muslimer kræver, at islam skal være eneherskende som krævet i koranen.
Ingen anden tro (religion) kræver modstanderne udryddet.

Islam strider mod sædeligheden og den offentlige orden.


http://danskkultur.dk/folder/

Facebook-censur

Fjernet af Facebook-censuren.

Selv om man holder en høvisk tone, må man ikke mene noget andet. Men modparten får ikke fjernet deres indlæg!

Går du ind for islam og islamisering af vort land, må dine indlæg gerne være ret grove uden at blive censureret.

Hvis vi ikke kaster os på maven for dem, risikerer vi at få vor gruppe slettet.

Bispevalg i Helsingør

Nu skal vi have ny biskop i Helsingør, og der har meldt sig fire kandidater: Asser Skude, Ulla Thorbjørn Hansen, Peter Birch og Eva Holmegaard Larsen.
Vi efterspørger en viden om deres holdninger til islam. Det er fortsat til debat, om man kan understøtte islam, sådan som flere nuværende biskopper gør, selv om de har afgivet præsteløfte om at tjene kristendommens sag. Kan man tjene to herrer? Må man luge naboens mark, når man er ansat til at passe sin egen herres mark og have?

Vi har stillet de fire kandidater følgende spørgsmål:
Kære bispekandidat. Du stiller op til at blive den næste biskop i Helsingør stift.
I den forbindelse må vi også vide, hvad din indstilling er til islam.
Mener du, at præsteløftet skal overholdes?
Mener du, at præsteløftet omfatter at arbejde for kristendommens fremme, og at præster ikke må understøtte islam?
Hvad er din indstilling til, at især biskopperne i Haderslev og Roskilde er meget muslimvenlige?
Vil du gribe ind over for islamvenlig agitation i dit stift?
Mener du, at muslimer skal have adgang til vore kirker?
Må en imam få lov til at komme til orde i en kirke?
Hvad mener du om kristen mission blandt muslimer?

Evangeliernes oprindelse og vor brug af dem har dr.phil. Christian Lindtner taget op i et læserbrev, som måske kunne være interessant for dig:
https://sn.dk/Det-Groenne-Omraade/Debat-Valget-og-evangeliernes-rette-forkyndelse/artikel/1348750
Vi ser frem til at modtage dine svar.

Asser Skude har svaret:
Som biskop vil jeg

  • a) være kritisk over for f.eks. islam eller andre former for tro, som ikke tillader kristen forkyndelse og budskabet om Jesu opstandelse fra graven. Mig bekendt er det kun i vestlige lande, og kun få andre lande i verden (herunder Israel), hvor man finder frihed til at praktisere sin tro i fred, uden at blive forfulgt, tortureret eller slået ihjel;
  • b) ved visitats sikre mig at præsteløfte og præstegerning følges, Visitats og tæt biskoppeligt tilsyn ude lokalt er vigtigt for at evt. afvigelser fra den kristne tro udvikler sig og bliver til vranglære. Vranglære skal naturligvis bekæmpes.
  • c) Jævnfør mit svar øverst
  • d) Som kommende kollega vil jeg være kritisk overfor gå ind på en præmis om at Jesus Kristus ikke er Guds søn, verdens frelser og at han ikke er opstået. Som biskop vil jeg, hvis jeg går med på den præmis, underkende Kristi død, opstandelse og dermed hans frelsergerning. Uden Kristus er der ingen frelse, kun fortabelse.
  • e) Jævnfør mit svar øverst
  • f) give alle i stiftet – uanset baggrund og historie – mulighed for at modtage det kristne budskab og frelsen i kraft af troen på Jesus Kristus. Enhver i stiftet skal der rækkes ud til i forhold til at de skal kende budskabet om JK ham som deres personlige og verdens frelser, for at de netop ikke går fortabt.
  • g) Som udgangspunkt være yderst kritisk for at en iman kan deltage i en gudstjeneste i stiftet. For mig at se er de danske kirker forbeholdt til højmesse og kirkelig brug og indhold efter den bekendelse som er den evangelisk lutherske. Alt andet der strider mod dette budskab er vranglære og skal som udgangspunkt ikke ske fra en kristen dansk kirke, prædikestol, gudstjeneste osv. Om en imam eller muslim vil tale fra sognegården eller andre steder i sognet, må den stedlige sognepræst vurdere efter situationen og konteksten, under ansvar for sit præsteløfte og under ansvar for det løfte, som præsten har givet om at forkynde evangeliet og syndernes forladelse.
  • h) Arbejde for at være synligt tilstede med det kristne budskab og evangelium, som andre trosretninger, herunder muslimer. Det er Folkekirkens opgave at uddele og formidle det kristne budskab til enhver i sognene. Om det skal ske med uddele oversættelser af evangeliet, tolke prædikener osv. må de enkelte sogne og præster selv tilrettelægge. Det er et lokalt ansvar hvordan de griber den opgave an – både efter deres samvittighed over for deres løfte om at ”arbejde for kirkens liv og vækst” men også præsteløftet og bundetheden til at bekende den kristne tro og lære ret – i forkyndelse og gerning. Som biskop vil jeg naturligvis støtte arbejde og mission blandt og integration af enhver med anden kultur eller baggrund, som er lovligt i Danmark.

Eva Holmegaard Larsen har svaret:
Tak for dine spørgsmål.

Ja, jeg er forpligtet på mit præsteløfte.

Min indstilling til islam er, at vi har religionsfrihed i Danmark og derfor er muslimer naturligvis velkomne. Men farlige ideologier, der truer vores samfund og demokrati, skal vi til stadighed rette et kritisk fokus på.

Islam er ikke kun islam. Politisk radikal islam er for mig lige som kriminel som de rabiate kristne, der skyder abortlæger i USA.

Skal jeg byde en iman ind i kirke, vil det være for fredens og dialogens skyld, og med udgangspunkt i en konkret årsag, hvor et sådant signal kan være til gavn for os alle. Der er for mig ingen tvivl om, at en præst, biskop, kristent menneske skal kunne formulere, hvorfor den kristne tro viser Guds sande ansigt.

Med venlig hilsen

Eva Holmegaard Larsen

De to sidste kandidater har ikke svaret.

Holger Danske: Vær hilset, mit gamle fædreland

Melodi: Niels W. Gade (1863)
Tekst: B.S. Ingemann (1837)

Vær hilset, mit gamle fædreland!
du kender mig vel ej ganske?
Engang jeg var en navnkundig mand,
/: de kaldte mig Holger Danske. :/

Med mig drev lykken et underligt spil,
hvert barn mit navn skulle kende,
dog mænd skulle tro, den mand var ej til,
/: hvis ry fór til verdens ende. :/

Mit liv blev givet et sælsomt kår:
det aldrig i verden ophører,
og død kan jeg synes i tusind år,
/: men dog i løndom mig rører. :/

Jeg lever i danskens hjerte og sind,
jeg lever på folkets tunge.
Kom ej jeg i verdenskrøniken ind,
/: dog skjaldene om mig sjunge. :/

Min ånd med folkets slægter fór hen,
dybt slumred den mange gange.
Med folket den vågner og kommer igen
/: med livet i dåd og i sange. :/

Mit navn hver bonde kender endnu,
og glad jeg rækker ham hånden.
Med lyst jeg kommer mit liv i hu:
/: Jeg lever i folkeånden. :/

Du véd det, landsmand! Jeg er ej død.
Med kraft jeg kommer tilbage:
Jeg er din fuldtro hjælp i nød
/: på Danmarks gamle dage. :/

#369 i 17. udgave af Højskolesangbogen. Udgik i 18. udgave.
De sidste to strofer er gengivet side 78 i Børnenes Kulturbog til daglig brug i familien. Redigeret af Rolf Slot-Henriksen, 2007. ISBN 978-87-91107-22-1. Se: http://bogsalg.danskkultur.dk/ – Bestilling hos bogsalg@danskkultur.dk

Se også: http://www.danskkultur.nu/2017/03/20/holger-danske-en-sagnkonge/

Holger Danske er også midtpunktet for fædrelandssangen I alle de riger og lande: https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/h-i/i-alle-de-riger-og-lande/

Se oversigten Sange for nationale danskere

Sange for nationale danskere

Disse sange synges meget af danskere, der holder fædrelandet i hævd og værdsætter sproget og kulturen.

Anført med eventuelt nummer i Højskolesangbogens 18. udgave samt titel, melodiforfatter og tekstforfatter.

#347 Der er et yndigt land – H.E. Krøyer (1835) – Adam Oehlenschläger (1823)

#481 Kong Kristian stod ved højen mast – Fr. Kuhlau (efter ældre melodi) – Johannes Ewald (1779)

#356 I Danmark er jeg født – Henrik Rung (1850) – H.C. Andersen (1850)

#471 I alle de riger og lande – J.C. Gebauer (ca. 1845) – B.S. Ingemann (1837)

#366 Jeg ser de bøgelyse øer – Thorvald Aagaard (1931) – L.C. Nielsen (1901)

#497 Det haver så nyligen regnet – Dansk folkemelodi – Johan Ottosen (1890)

#362 Jeg elsker de grønne lunde – Albert Møller (1873) – Johannes Helms (1873)

#374 Hvor smiler fager den danske kyst – Oluf Ring (1935) – Johannes V. Jensen (1925)

#162 Den danske sang er en ung blond pige – Carl Nielsen (1926) – Kai Hoffmann (1924)

#314 Danmark nu blunder den lyse nat – Oluf Ring (1922) – Thøger Larsen (1914)

#371 Som en rejselysten flåde – Carl Nielsen (1921) – Helge Rode (1921)

#157 Vort modersmål er dejligt – Folkemelodi – Edvard Lembcke (1859)

Danmark, i tusind Aar – Carl Nielsen (1917) – Valdemar Rørdam (1917)

En perker rejste – Mathias Christensen (1945) – Holger D.

Gæster kommer vrimlende – Thv. Aagaard (1916) – Gorm

Manden er så sort mor – Carl Nielsen (1923-24) – Holger D. (efter H. Bergstedt)

Et barn er født i Betlehem – A.P. Berggreen (1849) – Holger D.

Den nye sang – Carl Nielsen (1926) – Freja

Gå til modstand – Knudåge Riisager & Sv. Møller Kristensen (1945) – Gorm

I Danmark blev vi født – P. Schierbeck (1926) ell. H. Rung (1850) – Niels E.

Anti-immigrationsvisen – efter amr. negro spiritual – V. E.

Holger Danske: Vær hilset, mit gamle fædreland – Niels W. Gade (1863) – B.S. Ingemann (1837) (udgået af 18. udgave)

#380 Danmark — Shu-bi-dua (1978) (udgået af 19. udgave)

Den Blaa Sangbog, der egentlig fremkom under titlen Dansk Sangbog i Sønderjylland i tyskertiden (1864-1920) var et bærende element i områdets kamp for dansk sprog og kultur. Den eksisterede frem til 2. verdenskrig og gled dernæst ud, og Højskolesangbogen tog over.
En gammel og fuldstændig udgave med gotisk skrift af den blå sangbog fra Sønderjylland er skannet ind af Det kongelige Bibliotek og kan læses her:
http://www5.kb.dk/e-mat/dod/115308023025_bw.pdf
Det interessante er imidlertid, at 4 sange blev helt forbudt, og 20 sange blev det frarådet at synge i datidens tyskregerede Sønderjylland; så dem har der efterfølgende været fokus på.
Disse 24 sange har Sprogforeningen genudgivet i 2020, og de kan læses her:
https://sprogforeningen.dk/wp-content/uploads/2019/12/15×24-Den-blå-sangbog.pdf
Men jeg kan da anbefale at købe de 24 sange i hæftet fra Sprogforeningen.dk ~ Støt Sprogforeningen, og syng de forbudte sange.
Se også Bibliotek.dk: https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A38275216

Danmark i tusind år

Melodi: Carl Nielsen (YouTube)
Tekst: Valdemar Rørdam

Danmark, i tusind Aar,
længer end Saga naar,
vor Stammes Arv,
hærget og frugtbargjort,
Hjemstavn og Verdensport:
Lær os at raade stort
saa rig en Arv!

Danmark, imod dig slaar
atter en stormfuld Vaar
med Liv og Død.
Strid eller Arbejdsdag,
her kræves haarde Tag.
Løft os, vort gamle Flag,
i Liv og Død!

Danmark i tusind Aar,
Søhavn og Bondegaard
og fri Mænds Arv –
Brug du os, hvor du kan,
tag du os Mand for Mand!
Staa skal vort Fædreland
som fri Mænds Arv!

Valdemar Rørdams (1872-1946) berømteste digt er “Danmark i tusind år”, der længe var kandidat til at blive Danmarks nationalsang. Han var en af de store nationalkonservative digtere i 1920’erne og 1930’erne, og hans digtning kredsede især om det nationale. I 1937 modtog han Holbergmedaljen og blev indstillet til Nobelprisen i litteratur i 1937 og 1938. Som flere andre på den intellektuelle højrefløj var han stærk modstander af sovjetkommunismen. I 1941 udgav Rørdam digtet “Så kom den dag, som vi har ventet længe”, der hyldede Adolf Hitlers indsats mod bolsjevismen, og han mistede efterfølgende sin folkelige popularitet. I det tidlige 21. århundrede er Rørdam blevet forsøgt rehabiliteret af nationalkonservative skribenter. (Wikipedia)
https://da.wikipedia.org/wiki/Valdemar_Rørdam
Fordi Valdemar Rørdam blev hængt ud for sit politiske standpunkt, er Danmark i tusind år ikke at finde i Højskolesangbogen.

Se oversigten Sange for nationale danskere

Anti-immigrationsvisen

Tekst: V. E.
Melodi: She’ll Be Coming Round the Mountain (spiritual)

/: De skal ikke integreres; de skal hjem. :/
De har været her for længe
og brugt løs af vores penge.
De skal ikke integreres; de skal hjem.

/: De skal ikke integreres; de skal hjem. :/
Frø af ugræs over hegnet
koster mere end beregnet.
De skal ikke integreres; de skal hjem.

/: De skal ikke integreres; de skal hjem. :/
Vi har ingen tomme senge;
vi har ikke flere penge.
De skal ikke integreres; de skal hjem.

/: De skal ikke integreres; de skal hjem. :/
Der er danske pi’r og drenge,
der har brug for vores penge.
De skal ikke integreres; de skal hjem

/: De skal ikke integreres; de skal hjem. :/
De er blevet rigtigt mange,
vi vil ikke være bange.
De skal ikke integreres; de skal hjem.

/: De skal ikke integreres; de skal hjem. :/
Vi vil atter kunne tale
frit i Frejas lyse sale.
De skal ikke integreres; de skal hjem.

Oprindelig skrevet under et møde i Fremskridtspartiet. Findes i flere udgaver med senere ændringer.

Se oversigten Sange for nationale danskere