Bisper fastholder brud på præsteløftet

11. april skrev jeg personlige henvendelser:

Kære kirkeminister og biskopper og flere andre!

Vi kristne har brug for et helle.
Derfor kan det ikke nytte noget at lukke imamer og andre muslimer ind på det, der burde være vore fristeder. Kirkerne skal være vort helle.

Der var engang en gartner, der i stedet for at passe den have, han blev lønnet for at passe, gik og lugede inde hos naboen; men da hans herre opdagede, hvad hans penge gik til, blev gartneren fyret, og vel med rette.

Vi har provster og biskopper, der inviterer imamer indenfor i kirkerummet, og de taler islams sag og understøtter moskebyggeri. Men det hører ikke til den opgave, vi lønner dem for, og det er i modstrid med det præsteløfte, de i sin tid har aflagt.
Derfor mener jeg, at kirkeministeren skal gribe ind og præcisere den opgave, som præstestanden skal varetage.

Jeg finder det begrædeligt at måtte læse en beretning som den følgende:
https://document.dk/2016/04/08/tyrkisk-hodja-haaner-kristne-under-domkirkelig-mindegudstjeneste-for-terrorofre-de-vildfarne/
– for da ikke at tale om den imam, der medvirkede ved nytårsgudstjenesten i fjernsynet!
Hvordan kunne haderslevbispen overhovedet komme på den tanke at ville stå som ankermand for det?

Jeg håber meget snart at kunne erfare, at der tages skridt til, at kirkerne skal forblive kristne, og at det pålægges præstestanden at holde sig til kristen forkyndelse og ikke at kæmpe for fremmede trosretninger. Tænk på Grundlovens kap. VII. Når koranen opfordrer til drab på jøder og kristne, gør det, at denne bog er ulovlig i henhold til Grundlovens §67, “at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden”.
http://danskkultur.dk/txt/grundl.htm

Lad mig høre, når der følges op på sagen.

Der er indløbet to svar fra biskopper:

Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen svarede: “Jeg skal herved kvittere for din henvendelse, idet jeg kan oplyse, at biskopperne er meget opmærksomme på respekten såvel for den kristne tro som for andres tro”.

Og Marianne Christiansen svarede: “Også jeg, “hadeslevbispen”, kvitterer for din henvendelse og tilslutter mig biskop Peter Skov-Jacobsens oplysning om respekten for egen og andres tro”.

Så kan hver især overveje, hvad de svar kan bruges til.

DF’s kirkeordfører Christian Langballe har sendt et venligt svar: “Enig!!! Problemet er, at det er biskopperne, der fører an. Biskoppen besidder det højeste tilsynsembede og skal tilsikre, at der ikke forkyndes “lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse”. Det står der i præsteløftet. Hvorfor overholder biskopperne ikke præsteløftet? Det er den rene elendighed”.

Kirkeminister Bertel Haarder svarede:
46126-16_v1_Svar til Hans Christophersen

Når biskopperne er de øverste tilsynsførende og overtræder præsteløftet, hvad er der så at gøre? Andet end oplysning og agitation?

Hans Christophersen

3 meninger om “Bisper fastholder brud på præsteløftet”

  1. Hvis 68’erne ikke havde haft held med, at nedgøre og fjerne stor set al ‘viden’ fra den opvoksende generation af kommende forældre og lærere, ville islam ikke have haft det SÅ let i EUropa. Så ville man have vidst, at religiøse mennesker ikke er dem med narrehattene på eller, at de, som er bekendt med historien, ikke er reaktionære.
   Der er skræmmende langt i mellem mennesker der IKKE ser ‘tågede¨ud, når man siger: Kahrelenberg? Wien? September 1683?

   Ideologier der dyrker underkastelse og død ikke ændrer sig ved at blive ynkede og set som pusseløjerlige ‘ideer’, der nok fordufter efter varme måltider på nationalstaternes regninger.
   Vi har nettop fejret den forrige befrielse fra en dødskult. Hvornår kan vi fejre den næste?

   NB. Hvis nogen stadig undrer sig over de omsiggribende messefald i folkekirken kender Gadegaard og kumpaner grunden.

   1. NB!
    **Når biskopperne er de øverste tilsynsførende og overtræder præsteløftet, hvad er der så at gøre? Andet end oplysning og agitation?**

    Her sidder jeg efterladt ret måbende? Hvem skal i sidste ende sørge for, at præsteløftet overholdes?

    **
    “Jeg N.N., som er lovligt kaldet til ……… og som i min samvittighed ved mig fri for at have benyttet noget uhæderligt middel for at komme ind i dette embede, lover for den alvidende Guds åsyn:

    Først: at jeg vil beflitte mig på at forkynde Guds ord rent og purt, således som det findes i de profetiske og apostoliske skrifter og i vor danske evangelisk-lutherske folkekirkes symbolske bøger, med al ærefrygt og sømmelighed forvalte de hellige sakramenter efter Kristi indstiftelse, og såvel her som ved de øvrige hellige handlinger
    udføre alt i overensstemmelse med de for folkekirken gældende forskrifter.

    Fremdeles: at jeg efter evne vil modarbejde misbrug af nådens hellige midler og bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens
    trosbekendelse; samt at jeg troligt vil arbejde for ungdommens kristelige oplysning og vejledning.

    Endelig: at jeg vil stræbe efter, ved flittig og alvorlig granskning af Guds ord og troens hellige lærdomme, altid fuldkomnere at danne og dueliggøre mig til dette hellige embede, og beflitte mig på, som det
    sømmer sig en ordets tjener, at foregå menigheden med et godt eksempel, således også udførelsen af min tjeneste i dennes forskellige dele med al skyldig lydighed rette mig efter de kirkelige love og anordninger og mod foresatte og kaldsfæller udvise et sådant forhold, at der ikke med grund skal kunne føres klage over mig.

    Alt dette lover jeg med regnskabsdagen for øje samvittighedsfuldt at ville holde, efter den nåde, som Gud mig dertil vil give.”**

Skriv et svar