Sig fra, når nogen vil dræbe dig.

Jeg går principielt ind for religionsfrihed, men ikke religionslighed. Vi bør heller ikke tillade alt, hvad der kalder sig religion. En verdensomspændende organisation med tilknyttet religion ønsker at omvende eller dræbe alle modstandere. Her må vi sige stop!
Vor grundlov siger i §67: »Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden«.
Muslimer kræver, at islam skal være eneherskende som krævet i koranen.
Ingen anden tro (religion) kræver modstanderne udryddet.

Islam strider mod sædeligheden og den offentlige orden.


http://danskkultur.dk/folder/

Bispevalg i Helsingør

Nu skal vi have ny biskop i Helsingør, og der har meldt sig fire kandidater: Asser Skude, Ulla Thorbjørn Hansen, Peter Birch og Eva Holmegaard Larsen.
Vi efterspørger en viden om deres holdninger til islam. Det er fortsat til debat, om man kan understøtte islam, sådan som flere nuværende biskopper gør, selv om de har afgivet præsteløfte om at tjene kristendommens sag. Kan man tjene to herrer? Må man luge naboens mark, når man er ansat til at passe sin egen herres mark og have?

Vi har stillet de fire kandidater følgende spørgsmål:
Kære bispekandidat. Du stiller op til at blive den næste biskop i Helsingør stift.
I den forbindelse må vi også vide, hvad din indstilling er til islam.
Mener du, at præsteløftet skal overholdes?
Mener du, at præsteløftet omfatter at arbejde for kristendommens fremme, og at præster ikke må understøtte islam?
Hvad er din indstilling til, at især biskopperne i Haderslev og Roskilde er meget muslimvenlige?
Vil du gribe ind over for islamvenlig agitation i dit stift?
Mener du, at muslimer skal have adgang til vore kirker?
Må en imam få lov til at komme til orde i en kirke?
Hvad mener du om kristen mission blandt muslimer?

Evangeliernes oprindelse og vor brug af dem har dr.phil. Christian Lindtner taget op i et læserbrev, som måske kunne være interessant for dig:
https://sn.dk/Det-Groenne-Omraade/Debat-Valget-og-evangeliernes-rette-forkyndelse/artikel/1348750
Vi ser frem til at modtage dine svar.

Asser Skude har svaret:
Som biskop vil jeg

  • a) være kritisk over for f.eks. islam eller andre former for tro, som ikke tillader kristen forkyndelse og budskabet om Jesu opstandelse fra graven. Mig bekendt er det kun i vestlige lande, og kun få andre lande i verden (herunder Israel), hvor man finder frihed til at praktisere sin tro i fred, uden at blive forfulgt, tortureret eller slået ihjel;
  • b) ved visitats sikre mig at præsteløfte og præstegerning følges, Visitats og tæt biskoppeligt tilsyn ude lokalt er vigtigt for at evt. afvigelser fra den kristne tro udvikler sig og bliver til vranglære. Vranglære skal naturligvis bekæmpes.
  • c) Jævnfør mit svar øverst
  • d) Som kommende kollega vil jeg være kritisk overfor gå ind på en præmis om at Jesus Kristus ikke er Guds søn, verdens frelser og at han ikke er opstået. Som biskop vil jeg, hvis jeg går med på den præmis, underkende Kristi død, opstandelse og dermed hans frelsergerning. Uden Kristus er der ingen frelse, kun fortabelse.
  • e) Jævnfør mit svar øverst
  • f) give alle i stiftet – uanset baggrund og historie – mulighed for at modtage det kristne budskab og frelsen i kraft af troen på Jesus Kristus. Enhver i stiftet skal der rækkes ud til i forhold til at de skal kende budskabet om JK ham som deres personlige og verdens frelser, for at de netop ikke går fortabt.
  • g) Som udgangspunkt være yderst kritisk for at en iman kan deltage i en gudstjeneste i stiftet. For mig at se er de danske kirker forbeholdt til højmesse og kirkelig brug og indhold efter den bekendelse som er den evangelisk lutherske. Alt andet der strider mod dette budskab er vranglære og skal som udgangspunkt ikke ske fra en kristen dansk kirke, prædikestol, gudstjeneste osv. Om en imam eller muslim vil tale fra sognegården eller andre steder i sognet, må den stedlige sognepræst vurdere efter situationen og konteksten, under ansvar for sit præsteløfte og under ansvar for det løfte, som præsten har givet om at forkynde evangeliet og syndernes forladelse.
  • h) Arbejde for at være synligt tilstede med det kristne budskab og evangelium, som andre trosretninger, herunder muslimer. Det er Folkekirkens opgave at uddele og formidle det kristne budskab til enhver i sognene. Om det skal ske med uddele oversættelser af evangeliet, tolke prædikener osv. må de enkelte sogne og præster selv tilrettelægge. Det er et lokalt ansvar hvordan de griber den opgave an – både efter deres samvittighed over for deres løfte om at ”arbejde for kirkens liv og vækst” men også præsteløftet og bundetheden til at bekende den kristne tro og lære ret – i forkyndelse og gerning. Som biskop vil jeg naturligvis støtte arbejde og mission blandt og integration af enhver med anden kultur eller baggrund, som er lovligt i Danmark.

Eva Holmegaard Larsen har svaret:
Tak for dine spørgsmål.

Ja, jeg er forpligtet på mit præsteløfte.

Min indstilling til islam er, at vi har religionsfrihed i Danmark og derfor er muslimer naturligvis velkomne. Men farlige ideologier, der truer vores samfund og demokrati, skal vi til stadighed rette et kritisk fokus på.

Islam er ikke kun islam. Politisk radikal islam er for mig lige som kriminel som de rabiate kristne, der skyder abortlæger i USA.

Skal jeg byde en iman ind i kirke, vil det være for fredens og dialogens skyld, og med udgangspunkt i en konkret årsag, hvor et sådant signal kan være til gavn for os alle. Der er for mig ingen tvivl om, at en præst, biskop, kristent menneske skal kunne formulere, hvorfor den kristne tro viser Guds sande ansigt.

Med venlig hilsen

Eva Holmegaard Larsen

De to sidste kandidater har ikke svaret.

Hatten af for høfligheden

Det er udansk, når mænd bærer hovedbeklædning indendørs.

Det er ganske uhørt og i modstrid med gammel dansk skik, når en højskoleforstander holder foredrag uden at tage kasketten af indendørs. Han er ellers gammel nok til at burde kende reglerne. På en anden højskole har jeg oplevet en lærer, der iført hovedbeklædning sad og spiste i spisesalen. For et par år siden oplevede jeg en ung mand, der gik til alters i Godthåbskirken – iført kasket; men han blev så også straks efter irettesat af en gammel mand.

Kristeligt Dagblad har vist højskoleforstander Thue Kjærhus som foredragsholder iført hovedbeklædning: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/dannelse-er-baade-en-personlig-ledestjerne-og-en-faelles-erfaring

En af undtagelserne er, at jøder dækker deres hoved i synagogen. Men det falder så heller ikke ind under danske regler, og i verdslige sammenhænge følger de danske normer i Danmark.

Hvis der er koldt i soveværelset, er det i orden, når mænd sover med nathue; men ellers er det uforskammet med hovedbeklædning indendørs. Det er udansk.

I militæret tager man hovedbeklædningen af indendørs; og i skolen lærte vi drenge at tage huen af i døren, når vi gik ind, og det gjaldt ikke pigerne. Nu efter den megen ligestilling synes jeg, at kvinder kunne vise deres gode vilje ved også at tage huer og hatte af, når de går ind.

Det var glædeligt at høre om en studenterkørsel, der holdt pause, da de passerede en igangværende begravelse; musikken blev afbrudt, og de unge mennesker tog deres studenterhuer af; så pli findes stadig.

Damer kan have hat på såvel udendørs som indendørs – til gengæld har de kun hat på om dagen og ikke om aftenen.

Skal en vittighed ikke kun være sjov?

De politisk korrekte er ofte ikke med på vittigheder, selv om de er sjove.

En dame har fået karantæne for en uskyldig vittighed, der ville være gået an, hvis persongalleriet havde været et andet. Der burde ikke være forskel på, hvem der medvirker, når bare vittigheden er god og pointen i orden. Men pas på. Visse grupper må ikke forekomme på lige fod med andre.

Mange minoritetsgrupper kan grine højt ad vitser om dem selv; men enkelte kan åbenbart ikke og føler sig forfulgt.

Hvem (ud over Facebooks smagsdommere) kan ikke se det sjove i denne slettede historie?

Ingen forulempet hér.

Hadefuld retorik? Det er vist lige lovlig store ord om denne uskyldige vittighed.

Grundloven skal overholdes

Grundlovsforeningen Dansk Kultur har indgivet følgende klage

Til Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Klage over politidirektør på Fyn, Arne Gram, for overtrædelse af straffelovens § 150.

Jeg indgiver hermed klage over politidirektør på Fyn, Arne Gram, for overtrædelse af straffelovens § 150 – stillingsmisbrug – i forbindelse med forbuddet imod partiet Stram Kurs’ partikongres på Milling Hotel Park i Middelfart den 19. oktober 2019.

Straffelovens § 150 siger: “Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år”.

Grundloven § 79 giver eksplicit borgerne ret til at forsamle sig uden forudgående tilladelse. Samme bestemmelse giver politiet hjemmel til at forbyde forsamlinger under åben himmel, hvis forsamlingen udgør en fare for den offentlige fred. Grundloven hjemler derimod ikke ret til at forbyde forsamlinger på hoteller, i forsamlingshuse og andre steder, der ikke lever op til kravene om “åben himmel”, ligesom en ikke-offentlig forsamling heller ikke kan forbydes.

Heller ikke Politilovens bestemmelser hjemler forbud imod et lovligt partis partikongres på et hotel. Politilovens § 7 stk. 1 forpligter eksplicit politiet til at beskytte borgernes ret til at forsamle sig offentligt, og bestemmelsen vedrører kun offentlige forsamlinger, hvorfor forsamlinger som Stram Kurs’ partikongres på et hotel kun meget tvivlsomt kan henregnes under denne bestemmelse. Det er derfor meget vanskeligt at finde noget hjemmelsgrundlag for Fyns Politis forbud mod partikongressen – og det er et bærende princip i retsstaten, at alle myndighedsindgreb er hjemlet i lov. Det er endvidere en bærende søjle i et liberalt samfund, at borgerne kan forsamle sig og udøve lovlige politiske aktiviteter – også i de tilfælde, hvor de trues af kræfter, der ikke ønsker ytrings- og forsamlingsfrihed.

Politiets opgave er i de tilfælde at forsvare fredelige borgeres politiske aktiviteter – ikke at forbyde dem uden lovlig hjemmel. Hvis Fyns Politi får held med at gå voldsmændenes ærinde, overtræder de ikke bare loven, men de bryder med grundlæggende retsstatslige principper om forsvaret af borgernes grundlovssikrede frihedsrettigheder.

Med venlig hilsen
Axel Artke, formand for Grundlovsforeningen Dansk Kultur

Vi fik et afvisende svar fra Politiklagemyndigheden.

http://danskkultur.dk/txt/politiafgoerelse.html

Folkefesten 2019 forløb fredeligt

Der har igen været folkefest på Mosbjerg ved Mossø uden for Skanderborg; men venstrefløjen har haft travlt med at mistænkeliggøre og miskreditere projektet.

Årets indbydelse

Blandt modstanderne var nogle, der kalder sig Østjyske Antifascister, og som havde erklæret at ville møde deltagerne ved toget, eftersom de ikke kunne få adgang til mødepladsen, som er privat område.

De venstreorienteredes løbeseddel

Efter festen har nogen anmeldt et facebook-opslag, der sagligt redegør for praktiske forhold, og det erklæres for at være imod retningslinjerne, selv om det næppe kan være tilfældet. Se selv nedenfor.

Det er åbenbart imod fællesskabsregler at oplyse om et arrangement, som nogle ikke kan lide.

Traditionen tro er der ingen steder at klage.

Her slutter vi med et par link til pressen:

Brikker falder på plads

Morten Uhrskov har konstateret, at mange facebook-karantæner skyldes, at Tommy Robinsons navn overhovedet er blevet nævnt.

Facebook vil ikke have, at man nævner Robinsons navn; og han må ikke viderebringe alment kendte sandheder. Læs her:

Tommy Robinson idømt ni måneders fængsel for at fremsætte allerede offentliggjort viden i sager om massevoldtægter af hvide engelske piger

Eid-ønsker men ingen påske-ønsker fra statsministeren

Statsminister Lars Løkke Rasmussen skrev på twitter: Eid Mubarak til danske muslimer. Håber, I får festlige dage med dem, I holder af.

I denne påsketid (kristendommens helligste højtid) savner vi Statsministerens hilsen til det danske evangelisk-lutherske folk – det er trods alt Danmarks statsreligion.
Anderledes forholder det sig med Lars Løkkes lykønskninger til muslimerne!
Han ønsker minsandten Glædelig Eid til muslimerne! Og han får følgeskab af de allermest rabiate muslimer (og venstrepopulister) i hele Danmark som Stine Bosse og Asmaa_Abdol.
Ramadanen er jo på trapperne, og Lars skal forberede nye knæfald for islamisterne, så han er jo travlt optaget.
Udryddelsen af det danske folk står trods alt øverst på ministerens “to do-liste”

GOD PÅSKE

Bemærkelsesværdig udmelding fra en biskop

Biskop Marianne Christiansen i Haderslev og et par andre modtog en kopi af en henvendelse til en sognepræst. Ordlyden var:

Præster skal overholde præsteløftet og må ikke støtte islam.
Som præst i den danske folkekirke skal du aktivt tage afstand fra islam og bekæmpe anden lære end den kristne.
Det følger af, at du som præst har afgivet præsteløfte.
Det er imidlertid kommet mig for øre, at du er kendt for muslimvenlig adfærd i dit sogn.
Hvad har du at sige til det?

Præsten har valgt ikke at svare, men biskop Marianne Christiansen skrev:

Jeg har bemærket, at du jævnligt ønsker at gøre mig bekendt med dine synspunkter ved at sætte mig på som CC på forskellige mails, der ikke er rettet til mig. Det kan sagtens bero på en tilfældighed eller en fejlagtig mailadresse.

I dette tilfælde vil jeg imidlertid tillade mig at reagere for at korrigere en misforståelse, som jeg har hørt også fra andre:

Præster i folkekirken aflægger IKKE løfte på at bekæmpe andre konfessioner, trossamfund eller religioner. Præster aflægger løfte på INDEN FOR folkekirken, altså i deres embede, at bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse. Der er derfor ingen modstrid mellem inden for folkekirken at bekæmpe vranglære og samtidig at kæmpe for trosfrihed og religionsfrihed for andre, herunder muslimer. Det må tværtimod ses som en del af forpligtelsen som præst og kristen at kæmpe for retsstaten og dermed for religionsfriheden, jf. Grundloven og f.eks. de danske biskoppers hyrdebrev af 1943.

Hvis din tolkning af præsteløftet var i overensstemmelse med løftets mening, skulle præster konstant bekæmpe retten til at eksistere for den katolske kirke, det jødiske trossamfund, baptisterne, islam osv. Og eftersom præsteløftet er formuleret efter, at dette land blev velsignet med religionsfrihed, har det heldigvis aldrig været en legitim fortolkning,

Dette blot til din oplysning,

God dag og venlig hilsen
Marianne Christiansen

Det var så haderslevbispens fortolkning, og vi var lamslåede.
Dansk Kulturs næstformand skrev:

Den der med “inden for folkekirken” er ny for mig. Det står der ingen steder i præsteløftet. Det er ligesom dem, der hævder, at §266b er en mindretalsbeskyttelse, og at man derfor ikke kan dømme for racistiske udtalelser mod flertallet. Det står der heller ikke noget som helst om i 266b. Præsteløftets “paragraffer” tillægges betydninger, som hun ønskede var der, men ikke er der. Jeg synes, Marianne Christiansen skulle bede om lov til at prædike i f.eks. Grimshøj-moskeen.

Det er lidt for ringe, at man skal citere fra det her:

Fremdeles: at jeg efter evne vil modarbejde misbrug af nådens hellige midler og bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse; samt at jeg troligt vil arbejde for ungdommens kristelige oplysning og vejledning.

Jeg skrev efterfølgende uden at modtage svar:

Kære biskop Marianne Christiansen

Religionsfriheden blev vedtaget på et tidspunkt, hvor ingen havde indset truslen fra islam.
Jøderne holder deres religion for dem selv. De truer ingen. Som du henviser til, var jøderne emnet i danske biskoppers hyrdebrev af 1943.
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/de-danske-biskoppers-hyrdebrev-af-29-september-1943-den-danske-kirkes-stilling-til-joedespoergs/
De fleste andre religioner udøves også i al fredelighed.
Undtagelsen er islam.
Islam giver ikke-muslimer tre valgmuligheder: at konvertere til islam, at betale beskyttelsespenge eller at blive dræbt. Når først islam har fået magten, er der ingen religionsfrihed mere.
Islam er imod demokrati, og muslimerne vil kun bruge demokratiet til at afskaffe demokratiet.
Det er i overensstemmelse med Koranen.
Hvis du har ret i, at præsteløftet kun omfatter internt virke inden for vor egen kirke, så må jeg dog stadig kritisere, at du og andre biskopper dels inviterer muslimer ind i kirken og dels agiterer aktivt for islam.
Ikke alene vil du ikke bekæmpe islam, sådan som Martin Luther foreskrev, men du agiterer aktivt for islam, og det er forkasteligt.
Du har inviteret en imam til at tale i din kirke. Forkasteligt.
Du har agiteret for muslimers ret til at bygge moskeer i dit område. Dér burde du have holdt dig udenfor. Du skal ikke opdyrke naboens mark, når du er ansat til at passe og pleje vore egne lunde.
Du bør indse den store forskel mellem islam og alle andre religioner.
Du mener, at præsteløftet ikke medfører, at du skal kæmpe imod islam. Men du føler dig åbenbart kaldet til at arbejde for islam. Er der nogen, der betaler dig for det? Eller har du andre grunde til at ville undergrave kirken og den kristne tro? Det er næppe præsteløftet, der siger, at du og roskildebispen m.fl. skal fremme islam på enhver måde! Hvordan forestiller du dig, at et islamiseret Danmark vil blive?
Grundlovsforeningen Dansk Kultur udskriver en novellekonkurrence om dagliglivet her i landet, når Danmark er blevet islamiseret i 2040. Novellerne kan tjene til advarsel mod at lade islamiseringen fortsætte. Så spids blyanten og skriv en historie om det! En professionel dommerkomité afgør, hvilken novelle der er bedst, men alle novellerne udgives samlet i en bog. Forfatteren af den vindende novelle får en præmie på 10.000 kr.
Også dit bidrag vil være af interesse. Hvis du vinder, håber jeg dog, at du giver pengene til kirken og ikke til en islamisk organisation.