Bispevalg i Helsingør

Nu skal vi have ny biskop i Helsingør, og der har meldt sig fire kandidater: Asser Skude, Ulla Thorbjørn Hansen, Peter Birch og Eva Holmegaard Larsen.
Vi efterspørger en viden om deres holdninger til islam. Det er fortsat til debat, om man kan understøtte islam, sådan som flere nuværende biskopper gør, selv om de har afgivet præsteløfte om at tjene kristendommens sag. Kan man tjene to herrer? Må man luge naboens mark, når man er ansat til at passe sin egen herres mark og have?

Vi har stillet de fire kandidater følgende spørgsmål:
Kære bispekandidat. Du stiller op til at blive den næste biskop i Helsingør stift.
I den forbindelse må vi også vide, hvad din indstilling er til islam.
Mener du, at præsteløftet skal overholdes?
Mener du, at præsteløftet omfatter at arbejde for kristendommens fremme, og at præster ikke må understøtte islam?
Hvad er din indstilling til, at især biskopperne i Haderslev og Roskilde er meget muslimvenlige?
Vil du gribe ind over for islamvenlig agitation i dit stift?
Mener du, at muslimer skal have adgang til vore kirker?
Må en imam få lov til at komme til orde i en kirke?
Hvad mener du om kristen mission blandt muslimer?

Evangeliernes oprindelse og vor brug af dem har dr.phil. Christian Lindtner taget op i et læserbrev, som måske kunne være interessant for dig:
https://sn.dk/Det-Groenne-Omraade/Debat-Valget-og-evangeliernes-rette-forkyndelse/artikel/1348750
Vi ser frem til at modtage dine svar.

Asser Skude har svaret:
Som biskop vil jeg

  • a) være kritisk over for f.eks. islam eller andre former for tro, som ikke tillader kristen forkyndelse og budskabet om Jesu opstandelse fra graven. Mig bekendt er det kun i vestlige lande, og kun få andre lande i verden (herunder Israel), hvor man finder frihed til at praktisere sin tro i fred, uden at blive forfulgt, tortureret eller slået ihjel;
  • b) ved visitats sikre mig at præsteløfte og præstegerning følges, Visitats og tæt biskoppeligt tilsyn ude lokalt er vigtigt for at evt. afvigelser fra den kristne tro udvikler sig og bliver til vranglære. Vranglære skal naturligvis bekæmpes.
  • c) Jævnfør mit svar øverst
  • d) Som kommende kollega vil jeg være kritisk overfor gå ind på en præmis om at Jesus Kristus ikke er Guds søn, verdens frelser og at han ikke er opstået. Som biskop vil jeg, hvis jeg går med på den præmis, underkende Kristi død, opstandelse og dermed hans frelsergerning. Uden Kristus er der ingen frelse, kun fortabelse.
  • e) Jævnfør mit svar øverst
  • f) give alle i stiftet – uanset baggrund og historie – mulighed for at modtage det kristne budskab og frelsen i kraft af troen på Jesus Kristus. Enhver i stiftet skal der rækkes ud til i forhold til at de skal kende budskabet om JK ham som deres personlige og verdens frelser, for at de netop ikke går fortabt.
  • g) Som udgangspunkt være yderst kritisk for at en iman kan deltage i en gudstjeneste i stiftet. For mig at se er de danske kirker forbeholdt til højmesse og kirkelig brug og indhold efter den bekendelse som er den evangelisk lutherske. Alt andet der strider mod dette budskab er vranglære og skal som udgangspunkt ikke ske fra en kristen dansk kirke, prædikestol, gudstjeneste osv. Om en imam eller muslim vil tale fra sognegården eller andre steder i sognet, må den stedlige sognepræst vurdere efter situationen og konteksten, under ansvar for sit præsteløfte og under ansvar for det løfte, som præsten har givet om at forkynde evangeliet og syndernes forladelse.
  • h) Arbejde for at være synligt tilstede med det kristne budskab og evangelium, som andre trosretninger, herunder muslimer. Det er Folkekirkens opgave at uddele og formidle det kristne budskab til enhver i sognene. Om det skal ske med uddele oversættelser af evangeliet, tolke prædikener osv. må de enkelte sogne og præster selv tilrettelægge. Det er et lokalt ansvar hvordan de griber den opgave an – både efter deres samvittighed over for deres løfte om at ”arbejde for kirkens liv og vækst” men også præsteløftet og bundetheden til at bekende den kristne tro og lære ret – i forkyndelse og gerning. Som biskop vil jeg naturligvis støtte arbejde og mission blandt og integration af enhver med anden kultur eller baggrund, som er lovligt i Danmark.

Eva Holmegaard Larsen har svaret:
Tak for dine spørgsmål.

Ja, jeg er forpligtet på mit præsteløfte.

Min indstilling til islam er, at vi har religionsfrihed i Danmark og derfor er muslimer naturligvis velkomne. Men farlige ideologier, der truer vores samfund og demokrati, skal vi til stadighed rette et kritisk fokus på.

Islam er ikke kun islam. Politisk radikal islam er for mig lige som kriminel som de rabiate kristne, der skyder abortlæger i USA.

Skal jeg byde en iman ind i kirke, vil det være for fredens og dialogens skyld, og med udgangspunkt i en konkret årsag, hvor et sådant signal kan være til gavn for os alle. Der er for mig ingen tvivl om, at en præst, biskop, kristent menneske skal kunne formulere, hvorfor den kristne tro viser Guds sande ansigt.

Med venlig hilsen

Eva Holmegaard Larsen

De to sidste kandidater har ikke svaret.